پارلامد در حال آماده سازی برای دوره پسا کروناست…

این آغاز ماجراست و هیچ چیز به شرایط قبل باز نخواهد گشت!

X